PDA

View Full Version : พุทธประวัติ


 1. มารผจญ
 2. พุทธประวัติ แบบสวยงามมาก
 3. ภาพพุทธประวัติจากเว็บมหาจุฬา
 4. พระเวสสันดรชาดก
 5. ภาพประสูติ
 6. ภาพปรินิพพาน
 7. ชูชกและกัณหา-ชาลี
 8. เสด็จโปรดพระบิดา
 9. ถวายอาหารพระพุทธเจ้า
 10. THE BUDDHA
 11. พระพุทธเจ้าเสด็จมาศรีลังกา จิตรกรรมฝาผนังที่วัดกัลยาณี
 12. รวมรูปของนางวิสาขา
 13. รวมภาพพุทธประวัติ
 14. องค์สมเด็จองค์ปัจจุบัน
 15. ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้า
 16. พระฤาษีสุเมธดาบสทอดกายเป็นสะพานแด่พระทีปังกรพุทธเจ้า
 17. พระพุทธเจ้าโปรดพระสาวก ในวันมาฆบูชา
 18. พุทธประวัติ
 19. สรรพสัตว์ถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้า
 20. Life of The Buddha
 21. พระพุทธเจ้า
 22. พระแม่ธรณีบีบมวยผมให้น้ำล้างกองทัพมารเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้า
 23. พระพุทธเจ้า และกองทัพพญามาร
 24. พุทธประวัติ
 25. พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวคีย์
 26. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
 27. รวมรูปพุทธประวัติ
 28. มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
 29. สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับประชาชน วาดภาพโดย อาจารย์คำนวณ ชานันโท
 30. สมุดภาพพุทธประวัติสำหรับประชาชน
 31. รูปภาพพุทธประวัติพร้อมคำเรื่อง โดย ครูเหม เวชกร
 32. ภาพพุทธประวัติ โดย ลูก ส. ธรรมภักดี
 33. ทศชาติ
 34. สังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ สถานที่ประสูติ