PDA

View Full Version : พระพุทธรูปปางต่างๆ


 1. พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 2. มหาภิเนกษกรม
 3. พระประธานวัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 4. พระสิทธารถ(หลวงพ่อสมปรารถนา) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 5. พระพุทธรูปปางมารวิชัย
 6. หลวงพ่อพุกกะยาภรณ์มณีศรีปทุม
 7. พระพุทธรูปปางไสยยาสน์บามิยัน ในอัฟกานิสถาน
 8. IMG_1452_1
 9. พระพุทธรูป
 10. พระประธาน
 11. ดูแล้ว ปิติครับ
 12. b_prawednesday1
 13. b_prawednesday2
 14. b_pratueday
 15. b_prasunday
 16. b_prathursday
 17. b_prasaturday
 18. b_pramonday
 19. b_prafriday
 20. 100_0438
 21. พระประธานวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 22. สมเด็จองค์ปฐม
 23. พระพุทธรูป ปางสมาธิ และ ปางลีลา
 24. พระพุทธรูป วัดพุทธโมกข์
 25. พระพุทธรูป
 26. พระประจำวัน
 27. พระพุทธรูป
 28. k04
 29. พระประจำวันอาทิตย์
 30. ๕๑.ปางชี้มาร
 31. ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 32. ๗๓.ปางปรินิพพาน
 33. ๕๓.ปางขับพระวักกลิ
 34. ๕๒.ปางปฐมบัญญัติ
 35. ๕๑.ปางชี้มาร
 36. ๕๐.ปางชี้อสุภะ
 37. ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์
 38. ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
 39. ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
 40. ๔๗.ปางสรงน้ำฝน
 41. ๔๘.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( นั่ง )
 42. ๔๙.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( ยืน )
 43. ๓๘.ปางรับผลมะม่วง
 44. ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
 45. ๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา์
 46. ๔๑.ปางเปิดโลก
 47. ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
 48. ๔๓.ปางลีลา
 49. ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา
 50. ๓๓.ปางประทับเรือ
 51. ๓๖.ปางอุ้มบาตร
 52. ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
 53. ๓๔.ปางห้ามพยาธิ
 54. ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์
 55. ๓๑.ปางชี้อัครสาวก
 56. ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล
 57. ๒๙.ปางห้ามญาติ
 58. ๒๘.ปางห้ามสมุทร
 59. ๒๗.ปางภัตกิจ
 60. ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ
 61. ๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง
 62. ๒๓.ปางพระเกศธาตุ
 63. ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
 64. ๒๔.ปางรำพึง
 65. ๒๑.ปางประสานบาตร
 66. 21
 67. ๑๘.ปางห้ามมาร
 68. ๒๐.ปางฉันผลสมอ
 69. ๑๙.ปางนาคปรก
 70. ๑๗.ปางเรือนแก้ว
 71. ๑๖.ปางจงกรมแก้ว
 72. ๑๕.ปางถวายเนตร
 73. ๑๓.ปางมารวิชัย
 74. ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 75. ๑๒.ปางสมาธิเพชร
 76. ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 77. ๙.ปางเสวยมธุปายาส
 78. ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด
 79. ๘.ปางรับมธุปายาส
 80. ๗.ปางทรงพระสุบิน
 81. ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 82. ๕.ปางปัจจเวกขณะ
 83. ๓.ปางตัดพระเมาลี
 84. ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 85. ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์ิ
 86. ๑.ปางประสูติ
 87. ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 88. N24004Mpl4SeatedBuddha
 89. ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 90. ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )
 91. ๕๗.ปางประทานธรรม
 92. ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี
 93. ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
 94. ๖๑.ปางปาลิไลยก์
 95. ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
 96. ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู
 97. ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร
 98. ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์ี
 99. ๖๙.ปางนาคาวโลก
 100. ๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม
 101. ๖๖.ปางโปรดพกาพรหม์
 102. ๗๑.ปางทรงพยากรณ์์
 103. ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง
 104. ๗๓.ปางปรินิพพาน
 105. ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก